@


2001-2010
1st Kunitachi Liverpool,Tokyo
2nd Kunitachi Liverpool,Tokyo
3rd Hachioji Create Hall,Tokyo
4th Utsunomiya Kent,Tochigi
5th Kunitachi Liverpool,Tokyo
6th Shibuya Eggsite,Tokyo
7th Shibuya Gig-antic,Tokyo
8th Shibuya Lamama,Tokyo
9th Meisei University,Tokyo
10th Hino Soul K,Tokyo
11th Shibuya Lamama,Tokyo
12th Shibuya Take Off 7,Tokyo
13th Hachioji Rips,Tokyo
14th Kunitachi Liverpool,Tokyo
15th Shibuya Lamama,Tokyo
16th Utsunomiya Kent,Tochigi
@ 17th Fujino Creation Hall,Kanagawa
18th Meisei University,Tokyo
19th Kunitachi Liverpool,Tokyo
20th Utsunomiya Kent,Tochigi
21th Kunitachi Liverpool,Tokyo
22th Fujino Creation Hall,Kanagawa
23th Utsunomiya East Community Center,Tochigi
24th Kichjoji Be-Point,Tokyo
25th Kunitachi Liverpool,Tokyo
26th Kunitachi Liverpool,Tokyo
27th Keiou Hachioji SC,Tokyo
28th Hitachi George House,Ibaraki
29th Fujino Creation Hall,Kanagawa
30th Kunitachi Liverpool,Tokyo
31th Tokai Techno Community Square,Ibaraki
32th Hachioji Matchvox,Tokyo

2011-
33th Fujino Creation Hall,Kanagawa
@

@